Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Urbariátu

Vážená pani/pán, srdečne Vás pozývame na XXX. valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, ktoré sa uskutoční 30.4.2023 (nedeľa) o 14.00 hodine v kinosále Kultúrneho domu obce Hranovnica.

Program:

Prezentácia účastníkov od 12.30 do 14.00 hod.

  1. Otvorenie, voľba predsedajúceho.
  2. Schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice.
  3. Výročná správa výboru o činnosti spoločenstva za rok 2022.
  4. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2022, a jej schválenie, návrh na rozdelenie zisku za rok 2022
  5. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2022 a stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
  6. Voľba členov dozornej rady pozemkového spoločenstva
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Tomáš Šavel
predseda PS

Vážený podielnici upozorňujeme Vás, aby ste si so sebou doniesli na Valné zhromaždenie pozvánku, resp. splnomocnenie a hlasovací lístok, z dôvodu prezentácie a hlasovania elektronicky. Pozvánka a hlasovací lístok je označený QR kódom, ktorí sa bude snímať pri prezentácii a hlasovaní. V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie a hlasovací lístok.

Aby bolo Valné zhromaždenie uznášania schopné je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov podielnikov. Žiadame podielnikov, aby sa zúčastnili na Valnom zhromaždení, alebo zabezpečili účasť splnomocnením.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica
Tomáš Šavel, tel.: 0907992913, 0905725912
e-mail: urbarhranovnica@urbarhranovnica.sk