O nás

História urbariátu:

Mária Terézia v januári 1767 vydala nariadenia „Milostivý urbár“, ktoré dávalo do určitého pomeru dávky a povinnosti poddaných voči ich zemepánom. URBÁR bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní, pracujúcich na poliach a lesoch panstiev. V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi, urbárnici sa stali právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy. Toto obdobie bolo známe zrušením nevoľníctva, ako výsledok revolučného roku 1848. Podstatné bolo, že urbárska poddanská pôda, zachytená v urbári sa po zrušení poddanstva od tohto roku stala podkladom pre jej prechod do súkromného vlastníctva poddaných, ktorí na nej pracovali. O 100 rokov neskôr – v roku 1948, po znárodnení, sa urbariáty zrušili, začali sa zakladať družstvá a les začali obhospodárovať n.p. Štátne lesy.

Po roku 1989 boli vydané zákony a to zákon č. 229/1991 Zb. (zákon o pôde), č.330/1991 Zb. (o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a o pozemkovom fonde) a zákon č. 181/1995 Zb. (o pozemkových spoločenstvách). Týmito zákonnými ustanoveniami a ich novelami vznikol priestor pre opätovné navrátenie užívacích práv a majetku ich pôvodným nasledovníkom.

Novodobú históriu začal urbariát písať v roku 1991, kedy bol Hranovnický urbariát ako prvý v republike obnovený aj za prítomnosti vtedajšieho ministra Ing. Viliama Oberhausera. Prvá valná hromada bývalých urbárskych spolumajiteľov a ich dedičov sa konala 15.12.1991 v kultúrnom dome, kde žiadali obnovenie urbariátu v Hranovnici a prinavrátenie svojho majetku do vlastníctva. Prítomných členov bolo 124 z 321. V urbárskom podielovom vyjadrení bolo prítomných členov 725 podielmi z 1100 podielov.

Táto valná hromada zvolila aj výbor združenia ktorý mal funkčné obdobie po dobu 2 rokov.
Zloženie výboru nasledovné: Braxator Jozef č.d. 357, Fedor Jozef č.d. 380, Friedman Štefan č.d. 57, Kukla Rudolf č.d. 409, Liptaj Ján č.d. 127, Palguta Tibor č.d. 404, Raček Ján č.d. 287, Sabo Ondrej č.d. 394, Šavel František č.d. 21, Valluš Martin č.d. 14, Ing. Valluš Jozef č.d. 525. Funkciu predsedu vykonával Kukla Rudolf, podpredsedu Palguta Tibor a tajomníka Ing. Valluš Jozef. Lesník bol pán Stas Pavol st.

Registrácia urbariátu prebehla dňa 16.1.1992 na ministerstve vnútra.

Počas jeho 25 – ročnej existencie vo funkcii predsedu pôsobili Kukla Rudolf (1992 – 2001), Ing. Benko Martin (2001 – 2003), Ing. Valluš Jozef (2003 – 2007), Palguta Tibor (2007-2011). Súčasným predsedom je Tomáš Šavel.

Prvé sídlo urbariátu bolo v priestoroch Obecného úradu (1992 – 1995), ďalšie roky sídlil v prenajatých priestoroch PD Hranovnica (1996 – 2005). XIII. Valné zhromaždenie dňa 23.4.2005 odsúhlasilo kúpu budovy bývalej Plynoslužobne, čím urbariát získal vlastné dôstojné priestory a od 1.11.2005 už sídli na ul. SNP č. 86 v Hranovnici.

Činnosť urbariátu výrazne ovplyvnili dve živelné pohromy. Prvá kalamita postihla lesné porasty 1.6.1995 na ploche 37 ha, ktorá predstavovala cca 15 000 m3 dreva. Najviac bola postihnutá Dubina. Les sa ešte nestihol spamätať a už ho zasiahla druhá vetrová kalamita 28.10.2002 s omnoho väčšími následkami. Padlo 48 000 m3 drevnej hmoty na ploche 110 ha. Prioritnou úlohou urbariátu v obidvoch prípadoch bolo, čo najskôr odstrániť následky kalamity a zalesniť holiny vzniknuté po vetrovej a následne kôrovcovej kalamite.

Urbariát je vlastníkom nehnuteľností, a to lesných pozemkov a pasienkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obcí Hranovnica, Gánovce, Filice a Betlanovce. Ďalší majetok sa nachádza priamo v obci Hranovnica, a to pozemok s budovami na ul. SNP.
Urbariát v súčasností hospodári na 696 ha, z toho je 573 ha lesa, 91 ha TPP, 18 ha OP a 13 ha iných plôch.